E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Contact
Adult Disorganized Attachment Scale: Turkish adaptation, validity, and reliability study
1Ankara University, Faculty of Languages History and Geography, Department of Psychology, Ankara - Turkey
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 255-267 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00145
Full Text PDF

Abstract

Objective: The aim of the current study was to adapt the Adult Disorganized Attachment Scale (ADA) to Turkish and to examine its psychometric properties.
Method: The study was conducted with 2 separate sample groups of married individuals. The first sample group, which was used to perform exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA), consisted of 285 individuals (66% female, 33.7% male) aged 20-45 years (32.41±5.40 years). The second sample group, for which only CFA was performed, comprised 585 individuals (50.4% female, 49.2% male) aged 21-50 years (34.33±6.23 years). The Paulson Daily Living Inventory and the Experiences in Close Relationships measures were used as convergent validity criteria, and the Borderline Personality Inventory was used as a discriminant validity criterion.
Results: The EFA resulted in a single-factor structure to evaluate disorganized attachment in adult romantic relationships. The model fit indices obtained as a result of CFA were within the acceptable limits in both sample groups. The other validity and reliability values determined were also found to be sufficient.
Conclusion: This Turkish version of the ADA can be considered a valid and reliable scale to be used in studies related to attachment in adult romantic relationships.


Yetişkinlikte Düzensiz Bağlanma Ölçeği (YDBÖ): Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması
1Ankara Üniversitesi, Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, Ankara - Türkiye
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2021; 3(34): 255-267 DOI: 10.14744/DAJPNS.2021.00145

Amaç: Mevcut çalışmanın amacı Yetişkinlikte Düzensiz Bağlanma Ölçeği’ni (YDBÖ) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemektir.
Yöntem: Çalışma, evli kişilerden oluşan iki ayrı örneklem grubu üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinin gerçekleştirildiği ilk örneklem grubunu, yaşları 20-45 arasında (Ort. = 32.41, SS = 5.40) değişen 285 kişi (%66’sı kadın, %33.7’si erkek) oluşturmaktadır. Ölçeğin yalnızca doğrulayıcı faktör analizinin yürütüldüğü ikinci örneklem grubu ise 21-50 yaş arası (Ort. = 34.33, SS = 6.23) 585 kişiden (%50.4’ü kadın, %49.2’si erkek) oluşmaktadır. Çalışmada, yakınsak geçerlik ölçütü olarak Paulson Gündelik Yaşam Envanteri (PGYE) ve Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE-I); ayırt edici geçerlik ölçütü olarak Borderline Kişilik Envanteri (BKE) kullanılmıştır.
Bulgular: Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda yetişkin romantik ilişkilerde düzensiz bağlanmayı değerlendiren tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen model uyum indeksleri her iki örneklem grubunda da kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almıştır. Elde edilen diğer geçerlik ve güvenirlik değerlerinin yeterli olduğu bulunmuştur.
Sonuç: YDBÖ, yetişkin romantik ilişkilerde bağlanma konusunda yürütülen çalışmalarda kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek olarak değerlendirilebilir.